botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

ทุนการศึกษา


ทุนการศึกษาของสหกรณ์มี 2 ประเภท คือ

1. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก.....

เป็นทุนสำหรับบุตรสมาชิกเท่านั้น มี 2 ประเภท คือ ทุนการศึกษาปกติและทุนเรียนดี และแต่ละประเภท มี 50 ทุน แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

 1. ระดับประถมศึกษา จำนวน 25 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท
 4. ระดับอุดมศึกษา 5 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

ถ้าเป็นทุนประเภทเรียนดี ในระดับประถมศึกษาต้องกำลังเรียนชั้น ป.3 หรือ ป.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องกำลังเรียนชั้น ม.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องกำลังเรียนชั้น ม.5 หรือ ป.วช.2 และระดับอุดมศึกษา ต้องกำลังเรียนชั้น ป.วส.2 หรือ มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 และได้คะแนนเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 75 เปอร์เซ็นต์

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

 1. เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ชอบด้วยกฎหมาย
 3. ผู้ขอรับทุนประเภทเรียนดี ต้องสอบไล่ได้คะแนนตั้งแต่ระดับ 3 หรือร้อยละ 75 ขึ้นไปสำหรับปีการศึกษาที่แล้วมา
 4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย เอาใจใส่การเรียน มีสุขภาพดี
 5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปีที่ยื่นคำขอรับทุน
 6. สมาชิกที่ได้รับทุน 2 ปี ติดต่อกัน ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนในปีต่อไป
 7. สมาชิกฯ 1 คน มีสิทธิ์ขอรับได้เพียง 1 ทุน ในกรณีที่บิดาและมารดาต่างก็เป็นสมาชิก ก็ให้ขอรับได้เพียง 1 ทุน เช่นกัน

(ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562)

2. ทุนการศึกษาทั่วไป

(สำหรับบุตรสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปก็ได้) ปีละ 1 ทุน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้ทุนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนเรียนจบระดับปริญญาตรี โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ทุนปีละ 4,000 บาท และในระดับอุดมศึกษา ให้ทุนปีละ 5,000 บาท แบ่งจ่ายปีละ 2 งวด ในต้นภาคเรียน และมีเงื่อนไขว่า ผู้ที่รับทุนต้องมีความประพฤติดี ในระหว่างการรับทุนจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าระดับ 3 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับอุดมศึกษา และต้องรายงานผลการเรียนต่อสหกรณ์ฯ ทุกภาคเรียน

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนประเภทต่อเนื่อง

 1. อายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันขอรับทุน
 2. กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมีผลการเรียนในระดับดีเด่น (พิจารณาจากผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย
 5. มีความเป็นผู้นำ
 6. มีสุขภาพดี

(ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ว่าด้วยทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่อง พ.ศ.2556)

สหกรณ์จะประกาศการรับสมัครเพื่อขอรับทุนประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ติดตามประกาศได้ ทาง website ของสหกรณ์ http://www.pktco-op.com

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป