botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

tr>
( ข่าวประชาสัมพันธ์ )
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นายยุรัตน์ สุขทิพย์)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม , มอบเงินกองสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายนิมาตร มหาสินธุ์)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางวิภานันท์ โภคบุตร)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายสุนทร ทองแก้ว)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มและมอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (นายนิตย์ ประไพพฤกษ์)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นางอัญชลี เครือศึก)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นางนวลน้อย นพคุณ)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นายบุญโช หยองบางไทร)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางจริยา กาฬกาญจน์)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นายนิมาตร มหาสินธุ์)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางอัญชลี เครือศึก)
     มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย,มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย,มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นางอมรศรี ตันตินันทกุล)
     มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (นางสาวเจริญ ท่าเรือรักษา)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางนวลน้อย นพคุณ)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางนวลน้อย นพคุณ)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางอัญชลี เครือศึก)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นายนิตย์ ประไพพฤกษ์)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางสาววรรณา บุญล้อม)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และเงินประกันกลุ่ม (นายสุทิน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต )
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และเงินประกันกลุ่ม (นางสาวเจริญ ท่าเรือรักษา)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2562
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางสาวสุพิศ ตันติสุรัติธรรม)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพ (นางสาวเจริญ ท่าเรือรักษา)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางสาววรรณา บุญล้อม)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายสุทิน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ( นางสาวชุมแสง พูลศรี)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นางสาวฉลวยศรี สันถวรักษ์ )
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (นางศศิธร ชิตินธร )
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ,เงินประกันชีวิตกลุ่ม (นายประพันธ์ ขาวทอง)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2562
 
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นายทินกร โสฬส)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (นางสาวฉลวยศรี สันถวรักษ์)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (25 ธ.ค. 61)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (11 ธ.ค. 61)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (6 ธ.ค. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและมอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (30 พย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (30 พย. 61)
     มอบเงินสงเคราะห์ครูไทย (27 พย. 61)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (21 พย. 61)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (16 พ.ย. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2561
 
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (23 ต.ค. 61)
     มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (19 ต.ค. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561
 
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 ก.ย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 ก.ย. 61)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (10 ก.ย. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (25 ก.ค. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (30 มิ.ย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (29 มิ.ย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (26 มิ.ย. 61)
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (25 มิ.ย. 61)
     มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และเงินประกันชีวิตกลุ่ม (21 มิ.ย. 61)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (11 มิ.ย. 61)
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (11 มิ.ย. 61)
     มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (4 มิ.ย. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (30 พ.ค. 61)
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (10 พ.ค. 61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2561
 
     มอบเงินช่วยเหลือ สมาชิกประสพอัคคีภัย (27 เม.ย. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (27 เม.ย. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (3 เม.ย. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (2 เม.ย.61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (28 มี.ค.61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (26 มี.ค.61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ( 20 มี.ค.61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (9 มี.ค. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (8 มี.ค. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (6 มี.ค.61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (14 ก.พ. 61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (9 ก.พ.61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม 2561
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (12 ม.ค.61)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (5 ม.ค.61)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (17 พ.ย.60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (15 พ.ย.60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (9 พ.ย.60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (31 ต.ค.60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (30 ต.ค.60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (10 ต.ค. 60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (10 ส.ค. 60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (19 ก.ค. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (12 ก.ค. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (4 ก.ค. 60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 
     มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มแก่ทายาทผู้เสียชีวิต (29 มิ.ย. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (13 มิ.ย. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (7 มิ.ย. 60)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (22 พ.ค. 60)
     มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป