ไข่มุกอันดามัน   สวรรค์เมืองใต้   หาดทรายสีทอง   สองวีรสตรี   บารมีหลวงพ่อแช่ม
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพ (10 พค.62)
      วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) ,คณะกรรมการ และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาท นายนิตย์ ประไพพฤกษ์ ณ วัดแสนสุข
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 พค.62)
      วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ), นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ),นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ)
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และเงินประกันกลุ่ม (10 พค.62)
      วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ), นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ),นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ)
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 26 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ทั้งนี้นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ รองประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมต้อนรับคณะ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2562
       วันที่ 19 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2562 เวลา 13.00 น. โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการเป็นประธาน
 

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ทีเกี่ยวข้อง
       ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ทีเกี่ยวข้อง ณ อะเกนแอท คลองงา จ.พังงา โดยมีนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสหกรณ์   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ทีได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2562   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องการซื้อหุ้นของสมาชิก   คลิก
       ขยายเวลารับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี กรณีพิเศษ   คลิก
       การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เ้ข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2561   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561   :คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก