botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

  
คณะกรรมการดำเนินการ
     
   
  นายพงษ์ศักดื์  วิสุทธิ์  
  ประธานกรรมการ  
     
นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง นายวินัย สุริยปราการ
รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
     
นายวิลาศ ปริญญานิยม นายปัญญา หัตถิ นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
     
นายประชา ชลชวลิต นายมนตรี อารีราษฎร์ นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์ นายระวิ ดาบทอง นางวิไลวรรณ ทองหนูนุ้ย
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
นางสาวกิตติมา มณีโชติ นางสาวสมจิต ธัญประสาท นายรังสรรค์ พลสมัคร
กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป