Information

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
       ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดให้มีการสัมมนาในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญต่อสหกรณ์เป็นอันมาก เพราะเป็นการทำงานในกรอบยุทธศาสตร์ระหว่างปี2565-2569 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการและสร้างสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ ในโครงการยังมีการเสวนาเรื่อง “มองสหกรณ์อย่างไรในยุค 5G” กิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริการแก่สมาชิก โดยมีนายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการ และกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมอานานาแกรนด์ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป