Information
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
       เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อผู้ที่เข้าร่วมการอบรมได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาทหน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย สมาชิกสหรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต 16 คน และสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต 39 คน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต และตัวแทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ทั้งนี้มีนายสุรพล เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต , นางณิชชา รัชตทวีโภคิน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ , นางสาวรักชนก เครือแพทย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนายรักษาราษฎร์ โภคะศฤงคาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรในอบรบ ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป