Information
กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562
       วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลรัษฎา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4 ตำบลรัษฎา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเทศบาลและประชาชน ในชุมชน สถานประกอบการ องค์กรเอกชน สถานศึกษา และทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้ร่วมใจและบูรณาการปลูกต้นไม้พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต งอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดิริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป