Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก(28 มิย.62)
       วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายนัทธี ถิ่นสาคู(ประธานกรรมการ), ,นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) , นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร (กรรมการ) , นายรังสรรค์ พลสมัคร (กรรมการ) , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ), และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาทของ นางอัญชลี เครือศึก ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป