ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

   


นายสวัสดิ์ อยู่คง
ผู้จัดการ

   
         


รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

นางเนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ
รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ

นางสุวรรณา ชลชวลิต
รองผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
     


เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางกฤตยา เดชภิบาล
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสายชล ณ นคร
หัวหน้างานทะเบียนสมาชิก และเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์
     

น.ส.ณัฏฐนันธ์ รัตนพันธ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

น.ส.ขนิษฐา อภิชาติพงศ์ธร
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางวาสนา ฤทธิ์รักษา
เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์
     

นายโชคอภิพงษ์  ทดแทน 
นิติกร

นายกนก ชิดเชี่ยว
 เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป

นายสมภพ ต่อพงษ์
 เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์

นางขวัญฤทัย  ทองเจิม
แม่บ้าน

นายกิจจา สืบสิน
นักการภารโรง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป