ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
มอบเงินช่วยเหลือ สมาชิกประสพอัคคีภัย (27 เม.ย. 61)วันที่ 27 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ
นายนิยม พรหมขุนทอง รองประธานกรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน กรรมการ นายสุโขทัย ต่อพงษ์ กรรมการ
นางอิศรา ณ นคร กรรมการและ นายสวัสดิ์ อยู่คง ผู้จัดการ
มอบเงินช่วยเหลือ สมาชิกประสพอัคคีภัย 5 ราย ประกอบด้วย
1.นายอดิศร รักชาติไทย
2.นางสาวพัชรี เหล็กเพ็ชร
3.นางสาวรูสหน๊ะ แต
4.นายอิลมี ลือแบเต๊ะ
5.นางสาววิไลวรรณ เพ่งมะลิกาญ
อัคคีภัย บ้านพักครูโรงเรียนบ้านบางเทา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป