ไข่มุกอันดามัน   สวรรค์เมืองใต้   หาดทรายสีทอง   สองวีรสตรี   บารมีหลวงพ่อแช่ม
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 


 
มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม (30 มิ.ย. 61)
      วันที่ 30 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินส่งเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรมให้กับทายาท (นายสุภาพ มีเสน) ณ วัดแสนสุข
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (29 มิ.ย. 61)
      วันที่ 29 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท (นายสุธีร์ ศานติธนสาร) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (26 มิ.ย. 61)
      วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) ,นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) และนางเนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ (รองผู้จัดการ)
 
 
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 2561
       วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 2561 เวลา 13.00 น. โดยมีนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) เป็นประธาน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2561
       วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2561 เวลา 13.30 น. โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

ปฐมนิเทศครั้งที่ 2/2561
       วันที่ 30 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดปฐมนิเทศครั้งที่ 2/2561 เวลา 08.30-12.00 น. โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการและคณะกรรมการ พบปะพูดคุยกับสมาชิกใหม่
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


       ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ   คลิก
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เ้ข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2561   คลิก
       ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561   :คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก
       ประกาศ รับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561   คลิก