ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์


นายประจักษ์ ช่างเรือ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต


นายสุนทร พลรงค์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
   

ผศ.ดร.ประภา กาหยี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นายวันชัย พงษา
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
   

นายบัณฑูร ทองตัน
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงาน ภาค 8

นายจรัญ  เกล้านพรัตน์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
   


นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตนายประสิทธิ์ นิตยาวีรวัฒน์

   

นายธีระ เจี่ยสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายเสทือน มุขดี
ประธานกรรมการชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต
   


   


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป