ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
คณะกรรมการดำเนินการ

 


นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์
ประธานกรรมการ

 
         

นายสมพงศ์ สิทธิไชย
รองประธานกรรมการ

นายสมพงศ์ ศิริสมบัติ
รองประธานกรรมการ
         

  นายธงชัย  ณ ถลาง
กรรมการ

นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์
กรรมการ

นายสุชาย จินะเสนา
กรรมการ

นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์
กรรมการ
       

นายพัลลภ เอ่งฉ้วน
กรรมการ

นายบุญช่วย สุวรรณรัฐภูมิ
กรรมการ

นายสุโขทัย ต่อพงศ์
กรรมการ

นายบูรณันต์ ชุมรักษ์
กรรมการ
       

นายจรุง สังขรักษ์
กรรมการ

นายอนุศักดิ์ ห้องเสงี่ยม
กรรมการ

นายชวนศักดิ์ จำปาทอง
กรรมการและเลขานุการ

นายขัมน์ สุขาพันธุ์
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป